Các phép toán tổng hợp

Tiêu chí cộng dồn (Additive measure) là các tiêu chí có thể thực hiện phép tính cộng mà ý nghĩa vẫn chính xác. Ví dụ tiêu chí Doanh thu ở hình dưới là tiêu chí cộng dồn: hệ thống cộng giá trị doanh thu các lớp cắt con sẽ ra doanh thu lớp cắt cha.

Tiêu chí bán cộng dồn (Semiadditive measure) là tiêu chí cộng dồn nhưng ý nghĩa của nó sẽ bị sai đi nếu dùng với một số cắt lớp nào đó. Ví dụ tiêu chí Số lượng hàng cho biết trong kho còn bao nhiêu hàng và có thể cộng dồn để biết một thành phố, một tỉnh còn bao nhiêu hàng. Nhưng tiêu chí này kết hợp với chiều thời gian sẽ mất ý nghĩa vì nó chỉ mang tính thời điểm.

Tiêu chí không cộng dồn (Nonadditive measure hoặc value-per-unit) là các tiêu chí không cho phép thực hiện các phép cộng, trừ. Ví dụ: các tiêu chí tỷ lệ, trung bình.

Quy luật tổng hợp số liệu

Tính tách biệt: giao của các tập lớp cắt có mức cha khác nhau phải là tập rỗng. Ví dụ: một thành phố không thuộc 2 tỉnh khác nhau.

Tính hoàn thiện:  tất cả lớp cắt đều phải xuất hiện trong cây phân cấp và ứng với mỗi lớp cắt đều phải tồn tại một lớp cắt cha ở tầng trên. Ví dụ: mỗi cửa hàng đều được gán cho một thành phố

Sử dụng đúng phép toán tổng hợp: mỗi tiêu chí có tính chất khác nhau, chính các tính chất này quyết định phép toán tổng hợp được phép sử dụng cho tiêu chí.

 

Tham khảo:

Data Warehouse và các thiết kế Data Warehouse – Lưu Đức Thắng.

Comments
←[Nhập môn Data Warehouse] Datamart Nhập môn Data Warehouse] Xây ...→