[Nhập môn Data Warehouse] Xây dựng bảng Fact

Bảng fact chứa các đại lượng về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các loại bảng Fact Bảng fact mức chi tiết (Transaction grain fact table) Mô tả các sự kiện xảy […]

[Nhập môn Data Warehouse] Quy luật tổng hợp số liệu

Các phép toán tổng hợp Tiêu chí cộng dồn (Additive measure) là các tiêu chí có thể thực hiện phép tính cộng mà ý nghĩa vẫn chính xác. Ví dụ tiêu chí Doanh thu ở […]

[Nhập môn Data Warehouse] Các dạng lưu trữ bảng chiều (Dimension)

Trong DW, Bảng chiều dimension cung cấp thông tin, ngữ cảnh cho bảng fact. Dù có quy mô nhỏ hơn fact nhiều lần, nhưng dimension là trọng tâm của DW, vì nếu thiếu nó, các […]

[Nhập môn Data Warehouse] Datamart

  Chợ dữ liệu (Datamart) Một Data mart là một cơ sở dữ liệu hoặc tập hợp các cơ sở dữ liệu riêng biệt, mỗi nhóm có một trọng tâm cụ thể. Trọng tâm đó […]

[Nhập môn Data Warehouse] ETL

Tổng quan ETL Tiến trình ETL hay còn được gọi là tiến trình thu thập và tích hợp dữ liệu (Data Acquisition and Integration). Extract (Data Acquisition): truy cập hệ thống nguồn để trích xuất […]

[Nhập môn Data Warehouse] Tổng quan DW

Hiện nay, đã có nhiều bài viết về Data Warehouse. Tuy nhiên đa số đều ở dạng hàn lâm, để tiếp thu được các bạn mới tiếp cận sẽ cần một thời gian nghiên cứu […]