Ceaseless Creativity...

[Chatbot Căn bản] Tổng quan về Chatbot

Chatbot là hệ thống trả lời tự động Chatbot là một hệ thông/dịch vụ, được xây dựng bởi một tập luật, có thể kết hợp với trí thông mình nhân tạo, mà bạn có thể […]

[Nhập môn Data Warehouse] Xây dựng bảng Fact

Bảng fact chứa các đại lượng về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các loại bảng Fact Bảng fact mức chi tiết (Transaction grain fact table) Mô tả các sự kiện xảy […]

[Nhập môn Data Warehouse] Quy luật tổng hợp số liệu

Các phép toán tổng hợp Tiêu chí cộng dồn (Additive measure) là các tiêu chí có thể thực hiện phép tính cộng mà ý nghĩa vẫn chính xác. Ví dụ tiêu chí Doanh thu ở […]

[Nhập môn Data Warehouse] Các dạng lưu trữ bảng chiều (Dimension)

Trong DW, Bảng chiều dimension cung cấp thông tin, ngữ cảnh cho bảng fact. Dù có quy mô nhỏ hơn fact nhiều lần, nhưng dimension là trọng tâm của DW, vì nếu thiếu nó, các […]

[Nhập môn CSDL] Mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ là gì Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model) gọi tắt là mô hình quan hệ, do Edga Frank Codd đề xuất năm 1970. Nền tảng lý thuyết: […]

[Nhập môn Data Warehouse] Datamart

  Chợ dữ liệu (Datamart) Một Data mart là một cơ sở dữ liệu hoặc tập hợp các cơ sở dữ liệu riêng biệt, mỗi nhóm có một trọng tâm cụ thể. Trọng tâm đó […]

[Nhập môn Data Warehouse] Aggregation

Hiệu năng perfomance – Vấn đề muôn thuở của Data Warehouse Database tuning, SQL tuning, Indexing, tối ưu hệ thống có thể giúp làm tăng hiệu suất của của DW. Tuy nhiên có 2 phương […]

[Nhập môn Data Warehouse] ETL

Tổng quan ETL Tiến trình ETL hay còn được gọi là tiến trình thu thập và tích hợp dữ liệu (Data Acquisition and Integration). Extract (Data Acquisition): truy cập hệ thống nguồn để trích xuất […]

[Nhập môn Data Warehouse] Bus Architecture

Việc xây dựng liên hệ giữa các bảng fact và dim là hoạt động cốt yếu trong xây dựng mô hình đa chiều nhà kho dữ liệu doanh nghiệp để hỗ trợ quá trình ra […]

[Nhập môn Data Warehouse] Mô hình dữ liệu đa chiều

Data Warehouse và các hệ thông OLAP được xây dựng theo mô hình dữ liệu đa chiều (multi-dimensional model) Kiến trúc khối (cube) OLAP Dữ liệu trong kho dữ liệu được thể hiện dưới dạng […]